0866-2472209 nirmalavja@yahoo.in

Cabinet for the year 2017-2018

Cabinet for the year 2014-2015

 

BOYS SPL – SAI ANVESH OPPOSITION LEADER 
D. BHAGYA SREE
LALBAHADHUR SASTRI HOUSE-LEADER SAMEERA TASNEEM
JAWHARLAL NEHRU HOUSE LEADER – SAI KARTHIK GIRLS SPL
CH. NAINA SREE
OPPOSITIO LEADER 
G. RICKY AJITH
MAHATMA GANDHI HOUSE LEADER
P. GREESHMA N.L.
SARDARVALLABHAI PATEL HOUSE LEADER
CH. MAHESH BABU
BOYS A SPL 
P. SAI SATHAYA DEEP
GIRLS A SPL
V. BHUVANA SAHITHI